Skip to main content

رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس

:هدف و گرایش اصلی این نوشته
شناخت بهتر، از روش شناسی، نفی، انواع تضاد، تجرید ، تجزیه و روش دیالکتیکی
تفکیک روش شناسی خاص از روش شناسی عام و وابستگی ذاتی آن به حوزه کاربردی مربوطه
ارزیابی مدل به مثابه تقریب واقعیت موجود یا ممکن
طبقه بندی سیستماتیک تکامل هستی، با کاربرد تجزیه، مراحل گذار و روش دیالکتیکی
تجزیه مارپیچ تکاملی به چرخه های تکاملی و تجزیه چرخه ها به مراحل و زنجیره گذار آنها
کاربرد دیالکتیک اوبژه و سوژه در تاریخ و تجزیه تکامل اجتماعی به نظامهای پنجگانه
کاربرد روش دیالکتیکی در شناخت و تفکیک آن از پراکسیس نظری و حل مسئله بازتاب
تفکیک پراکسیس نظری از عملی و نقش کلیدی پراکسیس نظری در کل چرخه
کاربرد چرخه [شناخت => پراکسیس نظری => پراکسیس عملی] در نظامهای اجتماعی نوین
نقد و پرسش هایی از کاستی های مرتبط با مرحله کنونی تاریخ جهان از زاویه روش شناسی

Comments

Popular posts from this blog

رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس

نسخه: ۱.۵ pdf دریافت فایل
هدف و گرایش اصلی این نوشته: - شناخت بهتر، از روش شناسی، نفی، انواع تضاد، تجرید ، تجزیه و روش دیالکتیکی - تفکیک روش شناسی خاص از روش شناسی عام و وابستگی ذاتی آن به حوزه کاربردی مربوطه - ارزیابی مدل به مثابه تقریب واقعیت موجود یا ممکن - طبقه بندی سیستماتیک تکامل هستی، با کاربرد تجزیه، مراحل گذار و روش دیالکتیکی - تجزیه مارپیچ تکاملی به چرخه های تکاملی و تجزیه چرخه ها به مراحل و زنجیره گذار آنها - کاربرد دیالکتیک اوبژه و سوژه در تاریخ و تجزیه تکامل اجتماعی به نظامهای پنجگانه - کاربرد روش دیالکتیکی در شناخت و تفکیک آن از پراکسیس نظری و حل مسئله بازتاب - تفکیک پراکسیس نظری از عملی و نقش کلیدی پراکسیس نظری در کل چرخه - کاربرد چرخه [شناخت => پراکسیس نظری => پراکسیس عملی] در نظامهای اجتماعی نوین - نقد و پرسش هایی از کاستی های مرتبط با مرحله کنونی تاریخ جهان از زاویه روش شناسی

چرخه دیالکتیکی شناخت وپراکسیس